පරිපථ කඩන යන්ත්ර

රූප කොටස් අංකය PDF නිෂ්පාදක වර්ගය විස්තර ප්රමාණය RFQ
30418-20 30418-20 - Littelfuse Inc. පරිපථ කඩන යන්ත්ර ATM BRKR TYPE 1 19924 අයිතම
3120-F521-P7T1-W01D-20A 3120-F521-P7T1-W01D-20A E-T-A පරිපථ කඩන යන්ත්ර CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC 5979 අයිතම
APL11-1-61-303 APL11-1-61-303 Sensata-Airpax පරිපථ කඩන යන්ත්ර CIRCUIT BRKR MAG-HYDR LEVER 30A 5980 අයිතම
3120-F521-P7T1-W01D-10A 3120-F521-P7T1-W01D-10A E-T-A පරිපථ කඩන යන්ත්ර CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC 5981 අයිතම
30418-15 30418-15 - Littelfuse Inc. පරිපථ කඩන යන්ත්ර ATM BRKR TYPE 1 5982 අයිතම
30418-10 30418-10 - Littelfuse Inc. පරිපථ කඩන යන්ත්ර ATM BRKR TYPE 1 5983 අයිතම
Top